Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště pracuje ve složení:

 • Školní metodik prevence: Mgr. Vlasta Humlová
 • Výchovný poradce pro první stupeň: Mgr. Šárka Oličová Bohinová
 • Výchovný poradce pro druhý stupeň, speciální pedagog: Mgr. Michaela Holá

Poradenské služby ve škole jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Pracovníky školního poradenského pracoviště můžete kontaktovat prostřednictvím aplikace Škola Online.

Poradenské služby školy jsou zaměřené na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků či třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školským poradenským zařízením.

Mgr. Vlasta Humlová