Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hudlice, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Hudlice, příspěvková organizace od školního roku 2024/2025 u dětí s těmito evidenčními čísly:

0878N 6SDT6 IOPG2 MG8AU RDKKZ RYSEF TI3UE WBHXE X44XJ
4E4KD 8VT5R J9O0I N3KV7 RUIQ8 SP43A U88NW WFL83

„Seznam evidenčních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání. ”

0důvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hudlice, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

V Hudlicích dne 26. 4. 2024

Mgr. Holá Michaela, ředitelka školy